"Hardball" (V.I. Warshawski Novels) by Sara Paretsky Published 2009 by Putnam

Advertisements